Gebruiksvoorwaarden – Tandartsenpraktijk Genders – Landgraaf

Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Tandartspraktijk Genders te Landgraaf Algemeen 1)    De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst(en) tussen de tandarts, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling en begroting. De Algemene Voorwaarden voor een tandheelkundige behandeling kunnen op verzoek schriftelijk beschikbaar worden gesteld aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s). Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden ter inzage aanwezig in de praktijk en zijn zij gepubliceerd op de praktijkwebsite. Derden 2)    De tandarts is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De tandarts is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. Kosten en betaling 3)    De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s). 4)    De tandarts berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling, inclusief materialen, ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastgesteld, welke ter inzage aanwezig is op de praktijk en welke gepubliceerd is op de praktijkwebsite. Wijzigingen van de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen worden voorbehouden. 5)    Vorderingen op de patiënt zijn door de tandarts overgedragen aan Infomedics B.V. De patiënt ontvangt de nota’s van Infomedics B.V. (via uw nota.nl) en de patiënt betaalt de vorderingen aan Infomedics B.V. De betalingsvoorwaarden van Infomedics zijn van toepassing op al onze behandelingen. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage bij uw behandelaar, staan op onze praktijkwebsite  en worden u ter hand gesteld door  Infomedics B.V. bij uw nota. 6)    Afspraken dienen, indien noodzakelijk wegens overmacht, uiterlijk 48 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak is de zorgverlener gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen wanneer er geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht, zulks met een minimum van € 15,00 (zegge: vijftien euro) per 10 minuten voor afspraken bij de tandarts en met een minimum van € 10,00 (zegge tien euro) per 10 minuten voor afspraken bij de mondhygiëniste. 7)    Indien nota’s door Infomedics B.V., wegens betalingsachterstand, niet meer worden geaccepteerd, zal elke vorm van behandeling worden opgeschort. 8)    Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd verdere behandeling op te schorten, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzetten. Daarnaast kan de tandarts bij betalingsachterstand verlangen behandeling slechts te verrichten tegen contante betaling. Behandeling en informatie 9)    Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling (bij behandelingen boven de € 250,-) wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk geïnformeerd over de begrote kosten, daaronder begrepen de door te berekenen techniekkosten en te gebruiken materialen. De zorgverlener informeert de patiënt over het behandelplan, eventuele risico’s en eventuele andere mogelijkheden van behandeling die in aanmerking kunnen komen, opdat de patiënt een weloverwogen keuze kan maken. 10)  Indien voorafgaande verstrekking van een schriftelijke prijsopgave redelijkerwijs niet mogelijk is dan is de zorgverlener hiertoe niet gehouden. De zorgverlener zal in dat geval de kosten van de behandeling voorafgaand aan de behandeling met de patiënt bespreken, tenzij ook dat redelijkerwijs niet mogelijk is. 11)  De zorgverlener kan afwijken van het vooraf afgesproken behandelplan en de bovenbedoelde prijsopgave indien tijdens het onderzoek of de behandeling blijkt dat afwijking, bijvoorbeeld door onvoorzienbare complicaties, noodzakelijk is. De zorgverlener zal de patiënt informeren over de afwijking en prijsoverschrijding, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. 12)  De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de tandarts naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. 13)  De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. 14)  De zorgverlener legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven. 15)  Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis. 16) De mailservice is een extra dienst om patiënten te herinneren en informeren inzake behandelafspraken, hieraan kunnen geen rechten aan kunnen  ontleend. Indien men niet meer  per mail op de hoogte wenst te worden gesteld dan kan men dat aan ons kenbaar maken. Behandeling door een andere tandarts zonder verwijzing of schriftelijke goedkeuring 17)    Indien de patiënt besluit, zonder verwijzing of schriftelijke goedkeuring van de tandarts, bij een andere tandarts een behandeling, welke niet valt onder spoedbehandeling, te ondergaan kan uitschrijving uit de praktijk volgen. Geheimhouding en exclusiviteit 18)    De tandarts is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de behandeling zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan de tandarts door patiënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens. Reclames en klachten 19)    Klachten omtrent declaraties dienen conform de betalingsvoorwaarden van Infomedics B.V. te worden behandeld. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie. Aansprakelijkheid 20)       De aansprakelijkheid van de tandarts is beperkt tot het bedrag waarop de door de tandarts afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de tandarts onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van de zorgverlener. 21)    (Herstel-)behandelingen die het gevolg zijn van externe invloeden, zoals daar te noemen zijn: ongeval, knarsen, medicatiegebruik, verandering in de gezondheid van de patiënt, zwangerschap, roken, gebruik van hormoonpreparaten, osteoporose e.d. of als de patiënt de poetsinstructies en/of mondhygiëne niet heeft nageleefd zijn niet aan de tandarts aan te rekenen en hiervoor wordt geen aansprakelijkheid erkent, deze zijn met andere woorden uitgesloten van enige aansprakelijkheid. 22) Iedere mondzorgaanbieder werkt  en factureert zelfstandig. Tandartsenpraktijk Genders faciliteert enkel in hun werkzaamheden. Uw mondzorgaanbieder is altijd individueel aansprakelijk. Zij hebben allen een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De praktijk als instelling is niet aansprakelijk voor schade of aansprakelijk veroorzaakt door zelfstandigen die er hun beroep uitoefenen, behoudens de in loondienst werkende personen.