Huisregels

Afspraken

U wordt tegenwoordig vriendelijk verzocht uw telefoonnummer en e-mailadres aan ons door te geven zodat de praktijk u op de hoogte kan stellen indien noodzakelijk. Afspraken voor de volgende halfjaarlijkse controle, reiniging bij de preventieassistente of mondhygiëniste of behandeling kunnen direct na de controle worden gemaakt. Indien u onverhoopt een afspraak moet annuleren wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk door te geven, doch uiterlijk 24 uur van tevoren. Houd u er rekening mee dat voor herhaalde verzuimde afspraken kosten in rekening worden gebracht!

  1. Bij de eerste keer afspraak vergeten brengen we geen kosten in rekening
  2. Bij de tweede keer afspraak vergeten brengen we €15 in rekening
  3. Bij de derde keer afspraak vergeten brengen we €7,50 per 5 min. van de kosten in rekening
  4. Bij de vierde keer afspraak vergeten wordt u uitgeschreven uit onze praktijk.

Let op: deze regels gelden niet wanneer mensen een lange afspraak vergeten. Dan kan het zijn we meer onkosten in rekening brengen.

Controlebezoek

Bij het periodieke (preventieve) bezoek worden geen (uitgebreide) behandelingen verricht. Voor deze behandelingen kunt u een behandelafspraak maken bij de balie.

Er vindt 2 keer per jaar een periodieke controle plaats, tenzij anders met u is afgesproken.

Wat te verwachten:

 • We doen onze uiterste best om uw bezoek zo ontspannen mogelijk te laten verlopen.
 • Uw tandarts of behandelaar beantwoordt al uw vragen, geeft waar nodig advies en vertelt u precies wat u kunt verwachten.
 • Alle medewerkers in de praktijk dragen een naambordje waarop hun specialisatie vermeld staat.
 • Als u meer wilt weten over uw behandelaar of zijn/haar ervaring, vraag hier gerust naar.
 • Behandelingen spreken we zorgvuldig met u door, desgewenst krijgt u een ‘second opinion’ van een andere tandarts. Daarbij zijn we duidelijk over de alternatieven, eventuele risico’s en de kosten.
 • Als een behandeling meer dan 250,- euro kost, krijgt u een begroting.
 • U kunt altijd zelf vragen naar het behandelplan en de begroting of een extra toelichting hierop.
 • Behandelingen worden zorgvuldig uitgevoerd conform de in de beroepsgroep gebruikelijke standaarden.
 • We voldoen aan alle wettelijke eisen en richtlijnen, zoals de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Preventie.
 • Om uw tandartsbezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen, stellen we voor bepaalde behandelingen verdoving voor. U bepaalt zelf of u een verdoving wilt.
 • Bent u ergens niet tevreden over? Bespreek dit met uw tandarts of behandelaar. U kunt erop rekenen dat we ons uiterste best doen om het probleem op te lossen. Een afspraak maken met de praktijkhouder kan ook. Vindt u dat lastig? Stuur dan een mail naar: balie@tandartsgenders.nl

Wat verwachten we van u?

 • Voor uw afspraak reserveren we een behandelkamer en tijd van een of meerdere behandelaars. Daarom verzoeken we u om op tijd aanwezig te zijn en om afspraken alleen bij uiterste noodzaak af te zeggen. Bij afzeggen binnen 24 uur van tevoren of zonder bericht niet nakomen van afspraken, zijn we helaas genoodzaakt om de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening brengen. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.
 • Goede dagelijkse gebitsreiniging en opvolgen van mondhygiëne-adviezen.
 • Regelmatig bezoek aan de praktijk voor het periodiek mondonderzoek door uw tandarts: dit kan halfjaarlijks, minder vaak of juist vaker zijn om goed een vinger aan de pols te houden.
 • Het is belangrijk dat u het aangeeft als iets onduidelijk is of als u meer wilt weten over de behandeling, kosten of risico’s.
 • Bent u zwanger of onder behandeling van een arts, slikt u medicijnen of hebt u een hart- of vaatziekte? Meld dit altijd aan uw tandarts. Het is belangrijk dat we goed op de hoogte zijn van uw gezondheidssituatie.

Second opinion

Mocht u een second opinion willen hebben, neem dan contact met ons op of meldt het tijdens u bezoek aan de tandarts. Wij kunnen u dan verwijzen naar een deskundig en onafhankelijke tandarts of specialist.

 

Waarneming en spoed

Tijdens vakanties waarin onze praktijk gesloten is, kunt u terecht bij de Mondzorgpoli te Geleen óf bij een waarnemend tandarts.

Voor patiënten die bellen met een pijnklacht, proberen wij altijd op dezelfde dag nog een afspraak te maken en eventueel nog diezelfde dag te kunnen behandelen.

Bij ernstige pijnklachten die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, kunt u telefonisch contact opnemen met onze praktijk op telefoonnummer 045-5315764 voor verdere informatie betreffende onze waarneming.

 

Wachttijden

U wordt vriendelijk verzocht op tijd voor de behandeling aanwezig te zijn. Uiteraard streven wij ernaar om de wachttijden voor behandelingen zo kort mogelijk te houden. Toch kunnen wij niet altijd voorkomen dat er een behandeling door omstandigheden of spoedgevallen wat kan uitlopen.

Kwaliteit

In onze praktijk staat de aandacht voor uw gebit voorop. Daarom besteden we veel aandacht aan de kwaliteit van onze praktijk en ons team. Onze gehele tandheelkundig team staat ingeschreven in het kwaliteitsregister. Dit is het KRT voor de tandartsen, het KRM voor de mondhygiënistes en het KRPA voor de preventieassistenten. Tevens beschikt de praktijk over een ISO 9001 kwaliteitsmanagementcertificering. Alleen op die manier kunnen we blijven verbeteren en de kwaliteit zo goed als mogelijk waarborgen.


Klachten of verbeterpunten

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een passende oplossing vinden.

Klachtenregeling

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling of KOM-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

 

 

Kosten

Rekeningen worden direct bij de factoringmaatschappij of verzekering gedeclareerd, u hoeft hier voor niets te doen. U wordt verzocht de factuur die u per mail of per post wordt gestuurd tijdig te betalen zoals hierop staat vermeld. Op alle behandelingen zijn de Algemene Betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde van toepassing, gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank Utrecht, 16 mei 2007, onder nummer 150/2007. In bepaalde situaties kan het voorkomen dat wij u moeten verzoeken een deel van de behandelkosten voorafgaand aan de eerste behandeling te voldoen. Wij vragen u hiervoor begrip.

Vragen over uw rekening – Infomedics
Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Uwnota.nl. Voor de betalingsvoorwaarden of vragen over uw factuur verwijzen wij u naar www.uwnota.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Uwnota.nl. Als u vragen hebt over de betalingsvoorwaarden of de betaling van de nota kunt u telefonisch contact met met de servicedesk van Uwnota.nl opnemen 0900 – 777 777 1 (€ 0,20 per gesprek).

Regionale zorgverzekeraars

Het is mogelijk dat uw tandarts een overeenkomst heeft afgesloten met een regionale zorgverzekeraar. Dit wijzigt jaarlijks en u kunt hier navraag naar doen bij uw zorgverzekeraar of de praktijk. Dit betekent, indien er een contract is dat de kosten van uw tandheelkundige behandeling direct aan de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Het is noodzakelijk dat uw verzekeringsgegevens in de praktijk bekend zijn. Voor kosten die niet rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar te declareren zijn, ontvangt u uiteraard een rekening.

 

Uw medische gegevens

Neem altijd een geldige zorgverzekeringspas en een geldig identiteitsbewijs mee.

Voor het veilig verlopen van uw behandeling is het van groot belang dat uw medische gegevens bekend zijn. Bij het eerste bezoek of als er belangrijke veranderingen aangaande uw gezondheid zijn, wordt met u een vragenlijst doorgenomen om deze gegevens vast te leggen. Indien er naderhand wijzigingen zijn in uw medische gegevens of medicatie, wordt u met klem verzocht dit tijdig te melden.

Ook veranderingen in NAW-gegevens of zorgverzekeraar dient u zo spoedig mogelijk aan de praktijk door te geven.

 

 

Algemeen

In de praktijk is het meenemen van huisdieren, het nuttigen van etenswaren en roken niet toegestaan.

In geval van brand of ongeval dient u de aanwijzingen van de medewerkers direct op te volgen.

 

 

Veel betrouwbare en onafhankelijke informatie over de mondgezondheid kunt u ook vinden op www.allesoverhetgebit.nl.  U kunt ook contact opnemen met het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is uitsluitend telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur. Op dinsdag en donderdag kunt u ook bellen tussen 14.00 en 16.00 uur. Het telefoonnummer is 0900 2025012 (25 eurocent per minuut).

Buiten de bovenstaande mededelingen beogen alle medewerkers in de praktijk u op een professionele en vriendelijke wijze van de juiste tandheelkundige zorg te voorzien.

 

 

Algemene Voorwaarden Tandartspraktijk Genders te Landgraaf

Algemeen

1) De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst(en) tussen de tandarts, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling en begroting. De Algemene Voorwaarden voor een tandheelkundige behandeling kunnen op verzoek schriftelijk beschikbaar worden gesteld aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s). Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden ter inzage aanwezig in de praktijk en zijn zij gepubliceerd op de praktijkwebsite.

Derden

2)    De tandarts is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De tandarts is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

Kosten en betaling

3)    De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

4)   De tandarts berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling, inclusief materialen, ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastgesteld, welke ter inzage aanwezig is op de praktijk en welke gepubliceerd is op de praktijkwebsite. Wijzigingen van de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen worden voorbehouden.

5)   Vorderingen op de patiënt zijn door de tandarts overgedragen aan Infomedics B.V. De patiënt ontvangt de nota’s van Infomedics B.V. (via uw nota.nl) en de patiënt betaalt de vorderingen aan Infomedics B.V. De betalingsvoorwaarden van Infomedics zijn van toepassing op al onze behandelingen. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage bij uw behandelaar, staan op onze praktijkwebsite  en worden u ter hand gesteld door  Infomedics B.V. bij uw nota.

6)    Afspraken dienen, indien noodzakelijk wegens overmacht, uiterlijk 48 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak is de zorgverlener gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen wanneer er geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht, zulks met een minimum van € 15,00 (zegge: vijftien euro) per 5 minuten voor afspraken bij de tandarts en met een minimum van € 10,00 (zegge tien euro) per 5 minuten voor afspraken bij de mondhygiëniste.

7)    Indien nota’s door Infomedics B.V., wegens betalingsachterstand, niet meer worden geaccepteerd, zal elke vorm van behandeling worden opgeschort.

8)    Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd verdere behandeling op te schorten, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzetten. Daarnaast kan de tandarts bij betalingsachterstand verlangen behandeling slechts te verrichten tegen contante betaling.

 

Behandeling en informatie

9)   Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling (bij behandelingen boven de € 250,-) wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk geïnformeerd over de begrote kosten, daaronder begrepen de door te berekenen techniekkosten en te gebruiken materialen. De zorgverlener informeert de patiënt over het behandelplan, eventuele risico’s en eventuele andere mogelijkheden van behandeling die in aanmerking kunnen komen, opdat de patiënt een weloverwogen keuze kan maken.

10)  Indien voorafgaande verstrekking van een schriftelijke prijsopgave redelijkerwijs niet mogelijk is dan is de zorgverlener hiertoe niet gehouden. De zorgverlener zal in dat geval de kosten van de behandeling voorafgaand aan de behandeling met de patiënt bespreken, tenzij ook dat redelijkerwijs niet mogelijk is.

11)  De zorgverlener kan afwijken van het vooraf afgesproken behandelplan en de bovenbedoelde prijsopgave indien tijdens het onderzoek of de behandeling blijkt dat afwijking, bijvoorbeeld door onvoorzienbare complicaties, noodzakelijk is. De zorgverlener zal de patiënt informeren over de afwijking en prijsoverschrijding, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

12)  De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de tandarts naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt.

13)  De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

14)  De zorgverlener legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

15)  Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

16)    De mailservice is een extra dienst om patiënten te herinneren en informeren inzake behandelafspraken, hieraan kunnen geen rechten aan kunnen  ontleend. Indien men niet meer  per mail op de hoogte wenst te worden gesteld dan kan men dat aan ons kenbaar maken.

Behandeling door een andere tandarts zonder verwijzing of schriftelijke goedkeuring

17)   Indien de patiënt besluit, zonder verwijzing of schriftelijke goedkeuring van de tandarts, bij een andere tandarts een behandeling, welke niet valt onder spoedbehandeling, te ondergaan kan uitschrijving uit de praktijk volgen.

Geheimhouding en exclusiviteit

18)   De tandarts is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de behandeling zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan de tandarts door patiënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

 

Reclames en klachten

19)   Klachten omtrent declaraties dienen conform de betalingsvoorwaarden van Infomedics B.V. te worden behandeld. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

20) De patiënt dient binnen bekwame tijd te klagen na een behandeling indien hij een tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dit op straffe van verval van garanties of zijn/haar rechten.

 

Aansprakelijkheid

21)   De aansprakelijkheid van de tandarts is beperkt tot het bedrag waarop de door de tandarts afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de tandarts onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van de zorgverlener.

22)    (Herstel-)behandelingen die het gevolg zijn van externe invloeden, zoals daar te noemen zijn: ongeval, knarsen, medicatiegebruik, verandering in de gezondheid van de patiënt, zwangerschap, roken, gebruik van hormoonpreparaten, osteoporose e.d. of als de patiënt de poetsinstructies en/of mondhygiëne niet heeft nageleefd zijn niet aan de tandarts aan te rekenen en hiervoor wordt geen aansprakelijkheid erkent, deze zijn met andere woorden uitgesloten van enige aansprakelijkheid.

23)    Iedere mondzorgaanbieder werkt  en factureert zelfstandig. Tandartsenpraktijk Genders faciliteert enkel in hun werkzaamheden. Uw mondzorgaanbieder is altijd individueel aansprakelijk. Zij hebben allen een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De praktijk als instelling is niet aansprakelijk voor schade of aansprakelijk veroorzaakt door zelfstandigen die er hun beroep uitoefenen, behoudens de in loondienst werkende personen.